MEG - Chức năng gọi trên website - Tổng đài di động MEG

MEG – Chức năng gọi trên website

Chức năng gọi trên website cho phép số máy lẻ thực hiện thao tác gọi đi trực tiếp từ giao diện website dịch vụ tổng đài di động.

Hướng dẫn truy cập website MEG và sử dụng chức năng gọi

Bước 1: Truy cập website: http://tongdai.mobi/website-meg.html

Bước 2: Đăng nhập MEG: MEG chính/ MEG lẻ/ Mật khẩu/ Code xác nhận

Hướng dẫn sử dụng chức năng gọi trên website

Trường hợp sử dụng

Chức năng Thoại hội nghị trên website

Bước 1: Chọn E_Communication/ Thoại hội nghị/ Khởi tạoBước 2: Chọn Thêm hoặc Thêm nhanh để thêm thành viên tham gia hội nghị
Chọn “Thêm”
Tìm kiếm danh bạ theo Bộ Phận/ Khách hàng/ Nhóm hoặc nhập Tên/ Số máy lẻ/ Số điện thoại
Bấm để chuyển danh bạ sang cột Nhân viên đã chọn

Bấm để thay đổi danh sách Nhân viên đã chọn

Chọn để thêm thành viên tham gia ngoài Công ty (Không có trong hệ thống MEG)
Chọn “Chỉ nghe” đối với những thành viên chỉ được cấp quyền Nghe.
Bấm để xác nhận Danh sách Nhân viên tham gia Hội nghị


Chọn “Thêm nhanh”

Điền thông tin “Họ tên” “Điện thoại”; lựa chọn quyền “Nói”, “Nghe” và “Giới tính” đối với các thành viên tham gia

Bấm để xác nhận Danh sách Nhân viên tham gia Hội nghị

 

Bước 3:

Chọn để cài đặt giờ hội nghị và/ hoặc cài đặt lịch nhắc nhở thành viên tham gia

Chọn để cài đặt mật khẩu cho nhóm thoại hội nghị

Chọn để lưu nhóm thoại hội nghị (danh sách và mật khẩu) cho thoại hội nghị lần sau

Bước 4: Chọn để bắt đầu thoại hội nghị

MEG – Chức năng gọi trên website

Tổng đài di động MEG
Tags: | Thư mục: Tài liệu