Hướng dẫn sử dụng MEG cho nhân viên - Tổng đài di động MEG

Hướng dẫn sử dụng MEG cho nhân viên

Hướng dẫn sử dụng MEG cho nhân viên

Giao diện dành cho người dùng là nhân viên trên giao diện webportal

 

Đăng nhập Webportal

Bước 1: Truy cập link:

http://meg.vinaphone.com.vn


Bước 2:

Chọn ngôn ngữ sử dụng Tiếng việt.

Chọn cấp Đăng nhập nhân viên.

Sau đó điền thông tin số MEG chính, số MEG lẻ, Password.

Trả lời câu hỏi và click “Đăng nhập” để hoàn tất quá trình đăng nhập.


 

Hướng dẫn cài đặt thông tin cá nhân

 

Cài đặt thông tin cá nhân: Điền thông tin Hộp thư điện tử trong mục Cài đặt thông tin cơ bản và lựa chọn Ngôn ngữ nội bộ nhân viên (IVR) trong mục Cài đặt phân quyền rồi chọn . Các quyền mà người dùng được sử dụng như Cài đặt MEG chính gọi lại; Xuất file danh bạ nhân viên; Xuất file danh bạ đầu mối liên hệ sẽ do Quản trị viên cài đặt cho từng user.


 

Cài đặt mật khẩu: Cho phép tiến hành Sửa mật khẩu bằng cách: Nhập Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới, Xác nhận mật khẩu mới rồi chọn hoặc .


 

Danh sách đen: Cho phép Số điện thoại trong danh sách đen hoặc Số điện thoại khỏi danh sách đen.


+ Sử dụng để thêm số điện thoại vào danh sách đen: Nhập Số điện thoại hoặc chọn , Phương pháp xử lý,điền thông tin Ghi chú hoặc để trống rồi chọn.


 

Hướng dẫn sử dụng Quản lý thoại

Đây là tính năng cơ bản của dịch vụ Tổng đài di động, Quản lý thoại giúp người sử dụng khởi tạo các cuộc Thoại hội nghị qua Webportalsite dịch vụ, quản lí Danh bạNhật ký cuộc gọi.

  1. Thoại hội nghị

 

Khởi tạo:

Bước 1: Từ menu chính chọn Quản lý thoại/Thoại hội nghị/Khởi tạo.

Bước 2: Click “Bắt đầu” để truy cập giao diện khởi tạo hội nghị.


Bước 3: Sử dụng các tính năng của Thoại hội nghị


 

Thêm: Dùng để thêm thành viên cuộc họp, có thể chọn thành viên từ danh bạ các Bộ Phận, Khách hàng hayNhóm đã được lưu trước đó.Chọn các thành viên cần tham gia hội nghị rồi click để cho thành viên đó tham gia hội nghị, chọn để chọn toàn bộ thành viên thuộc danh sách. Tick vào để chỉ cho thành viên đó được nghe mà không được phát biểu. Không tick thì thành viên đó vừa được quyền nghe, vừa được quyền phát biểu.


 

Ngoài ra người dùng có thể chọn để thêm các thành viên không có lưu trong danh bạ.


 

Thêm nhanh: Dùng để thêm trực tiếp thành viên không có trong danh bạ, thao tác nhanh chỉ cần nhập Họ tên hoặc Điện thoại. Tick vào Nói hoặc Nghe để phân quyền. Đồng thời click Xác nhận để hoàn tất.


 

Bắt đầu: Để bắt đầu hội nghị.

 

Nghe: Cài đặt trạng thái chỉ nghe của tất cả các thành viên trong hội nghị.

 

Nói: Cài đặt trạng thái nói của tất cả thành viên trong hội nghị

 

Đặt giờ: Lựa chọn ngày và thời gian cụ thể muốn khởi tạo thoại hội nghị. Có thể sử dụng chức năng Gửi tin nhắn nhắc nhở bằng cách tick để chọn. Click vào Xác nhận để hoàn tất.


 

Mật khẩu: Dùng để cài đặt mật khẩu cho hội nghị và chỉ những thành viên biết mật khẩu mới tham dự hội nghị được.


 

Lưu nhóm: Danh sách thành viên hội nghị có thể được lưu lại để sử dụng cho lần sau.


 

Lịch sử thoại hội nghị: Thống kê các cuộc thoại hội nghị theo thứ tự thời gian. Có thể Xuất file excel để theo dõi hoặc Tìm kiếm theo thời gian Từ ngày, Đến ngày.


 

Quản lí nhóm: Quản lí danh sách thành viên tham gia thoại hội nghị theo nhóm. Có thể chọn để sửa nhóm hoặc để xóa nhóm.


 

Để thêm mới nhóm click chọn sau đó điền thông tin Mã nhóm, Tên nhóm.Click chọn hoặc để thêm Thành viên nhóm sau đó bấm OK để hoàn tất.Hướng dẫn sử dụng MEG cho nhân viên

 

Quản lý danh bạ

Module này cho phép quản ký danh bạ theo 02 hình thức: nhân viên và khách hàng.

 

Danh bạ nhân viên: Có thể truy cứu danh bạ bằng cách tìm kiếm qua Họ tên, Số máy lẻ hoặc Bộ phận.


 

Bấm trực tiếp vào biểu tượng để thực hiện cuộc gọi tới nhân viên đó.

 

Bấm trực tiếp vào tên nhân viên để xem thông tin của nhân viên đó.

 

Danh bạ khách hàng: Truy cứu, sử dụng danh bạ khách hàng qua tìm kiếm trong Phạm vi, Trạng thái, Nhóm khách hàng, Người liên hệ, Tên Khách hàng, Điện thoại liên hệ.


 

Đồng bộ danh bạ khách hàng lên ứng dụng di động: Chọn Người liên hệ cần đồng bộ lên app sau đó chọn Lưu cài đặt click OK.

 

Nhật ký cuộc gọi

 

Nhật ký cuộc gọi cho phép kiểm tra các cuộc gọi trong từng khoảng thời gian cụ thể.


 

Chọn thời điểm cần thống kê nhật ký cuộc gọi và ấn nút tìm kiếm để tra cứu thông tin.


 

Có thể Xuất file Excel để lưu trữ thông tin thống kê. Chọn

 

Hướng dẫn sử dụng Quản lý khách hàng

 

Thông tin khách hàng

– Tìm kiếm khách hàng: Lựa chọn Phạm vi, Ngày tạo và điền tên Khách hàng để tìm kiếm.

– Cho phép người dùng Thêm, Xóa khách hàng. Cho phép Tải mẫu excel để nhập thông tin danh bạ khách hàng sau đó nhập liệu lên hệ thống bằng cách chọn Excel nhập vào.

 

Hướng dẫn sử dụng MEG cho nhân viên, quản lý khách hàng

 

– Thêm mới khách hàng:Điền đầy đủ các thông tin vào các form yêu cầu, có thể bỏ qua các thông tin hệ thống cho phép để trống sau đó ấn chọn Lưu trữ hoặc Lưu và thêm người liên lạc.


– Lưu và thêm người liên lạc: Điền đầy đủ thông tin yêu cầu, cho phép bỏ qua các thông tin hệ thống cho để trống sau đó chọn Lưu trữ.


 

Người liên hệ

Cho phép tìm kiếm Người liên hệ theo Phạm vi, Trạng thái, Ngày kỷ niệm, Nhóm khách hàng, tên Người liên hệ, Khách hàng.

Có thể Thêm, Xóa Người liên hệ. Cho phép Tải mẫu excel để nhập thông tin người liên hệ sau đó nhập liệu lên hệ thống bằng cách chọn Nhập từ excel.

Click chọn Tự động sinh số gọi nhanh hoặcThêm nhiều số gọi nhanh để cài đặt số gọi nhanh cho người liên hệ.


Để cài đặt lời chào riêng cho từng khách hàng chọn sau đó chọn file âm thanh cần cài đặt và ấn OK


– Thêm mới Người liên hệ: Tương tự mục Lưu và thêm người liên lạc trong module Quản lý khách hàng.Điền đầy đủ các thông tin vào các form yêu cầu, có thể bỏ qua các thông tin hệ thống cho phép để trống sau đó ấn chọn Lưu trữ để hoàn tất.


Hướng dẫn sử dụng MEG cho nhân viên

MEG – Tổng đài di động của Vinaphone

Hotline: 0915.800126

Tags: | Thư mục: Tài liệu