Hướng dẫn sử dụng MEG trên điện thoại phổ thông - Tổng đài di động MEG

Hướng dẫn sử dụng MEG trên điện thoại phổ thông

Hướng dẫn sử dụng MEG trên điện thoại phổ thông

Máy lẻ là thuê bao Vinaphone
Gọi qua 150:

+     Gọi số MEG lẻ khác:

Cách 1: Gọi 150 + Số máy lẻ

Giả định: [150] [315]

Cách 2: Gọi 150 + Số đích

Giả định: [150] [0981234123]

Cách 3: Gọi 150 + Nghe IVR + Số máy lẻ

Giả định: [150] [IVR] [315]

+     Gọi khách hàng

Cách 1: Gọi 150 + Số khách hàng

Giả định: [150] [0902295186]

Cách 2: Gọi 150 + Nghe IVR + Phím “9” + Số đích

Giả định: [150] [IVR] [9] [0902295186]

Gọi qua MEG chính:

+     Gọi số MEG lẻ khác

Gọi MEG chính + Nghe IVR + Số máy lẻ

Giả định: [0912400604] [IVR] [315]

+     Gọi khách hàng

Gọi MEG chính + Nghe IVR + Phím “9” + Số đích

Giả định: [0912400604] [IVR] [9] [0902295186]

Máy lẻ không phải là thuê bao Vinaphone: Phải thực hiện cuộc gọi thông qua MEG chính
Trường hợp không cài đặt chức năng MEG chính gọi lại
Gọi số MEG lẻ khác

Gọi MEG chính + Nghe IVR + Số máy lẻ

Giả định: [0912400604] [IVR] [315]

Gọi khách hàng

Gọi MEG chính + Nghe IVR + Phím “9” + Số đích

Giả định: [0912400604] [IVR] [9] [0902295186]

Trường hợp cài đặt chức năng MEG chính gọi lại
Gọi số MEG lẻ khác

Gọi MEG chính + Nghe IVRè Cuộc gọi được ngắt và MEG chính khởi tạo cuộc gọi cho nhân viên vừa khởi tạo cuộc gọi + Số máy lẻ

Giả định: [0912400604] [IVR]è MEG khởi tạo cuộc gọi [0912400604] [IVR] [9] [315]

Gọi khách hàng

Gọi MEG chính + Nghe IVRèCuộc gọi được ngắt và MEG chính khởi tạo cuộc gọi cho nhân viên vừa khởi tạo cuộc gọi + Nghe IVR + Phím “9” + Số đích

Giả định: [0912400604] [IVR] [9] [0902295186]

Hướng dẫn khởi tạo Thoại hội nghị qua IVR

Bước 1: Gọi MEG chính + (Nghe IVR)
Bước 2: Bấm phím # (Để biết thêm thông tin khác)
Bước 3: Bấm phím 2 (Thoại hội nghị)
Bước 4: Bấm phím 2 (Khởi tạo hội nghị bằng cách thêm thành viên)

Hoặc Bấm phím 1 (Khởi tạo hội nghị bằng nhóm)

Bước 5: Nhập số điện thoại của thành viên tham gia, kết thúc bằng phím #
Bước 6: Nhập số điện thoại của thành viên tham gia tiếp theo, kết thúc bằng phím # (Thêm thành viên tiếp theo)
Bước 7: Bấm phím # (Bắt đầu hội nghị)

Giả định: [150 hoặc 0912400604] [#] [2] [2] [0981234123#] [090xxxxxxx#]…[#]

Tham gia Thoại hội nghị qua IVR

Bước 1: Gọi tới số MEG chính + (Nghe IVR)
Bước 2: Bấm phím # (Để biết thêm thông tin khác)
Bước 3: Bấm phím 2 (Thoại hội nghị)
Bước 4: Bấm phím # (Để tham gia hội nghị)
Bước 5: Nhập số máy lẻ người chủ trì, kết thúc bằng phím #
Bước 6: Nhập mật khẩu của thoại hội nghị, kết thúc bằng phím #

Giả định: [150 hoặc 0912400604][#] [2] [#][315#][1234#]


Hướng dẫn sử dụng MEG trên điện thoại phổ thông

Tổng đài di động MEG – Hotline: 0915.800126

Tags: | Thư mục: Tài liệu